Zapraszamy na Adorację

Hasło i logo Kongresu Eucharystycznego Diecezji Ełckiej

Hasło Kongresu: JA JESTEM Z WAMI

Logo zawiera cztery symboliczne znaki: SerceKrzyżHostię i Wspólnotę.

Serce – źródło miłości. Przypomina nam, że Bóg jest Miłością. Patrząc na nie, zwracamy się ku miłości Ojca, który jest źródłem prawdziwej miłości. To On nas umiłował i z miłości do nas „posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (1J 4, 10). Pragnieniem Serca Jezusowego jest zbawienie wszystkich ludzi.

Krzyż – utworzony z czterech gwoździ. Symbolizuje mękę i zbawczą śmierć Chrystusa. Przypomina nam przeogromną cenę naszego zbawienia. To z miłości do nas Jezus, Syn Boży, poniósł śmierć na krzyżu. Krzyż wzywa do uczenia się tej miłości i mądrości, która zapewnia zwycięstwo.

Hostia – symbolizuje Eucharystię. Eucharystia to Zmartwychwstały Chrystus, który daje nam siebie wraz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Wpatrując się w białą Hostię, słyszymy Jego słowa: „JA JESTEM Z WAMI”. On także woła do nas: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28). Spotykajmy się z Chrystusem we Mszy św. i na adoracji Najświętszego Sakramentu.

Wspólnota – przypomina nam, że to my jesteśmy wspólnotą Kościoła zgromadzoną wokół Chrystusa, który powiedział: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Wspólnota żyje i buduje się Eucharystią. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, by w mocy Ducha Świętego trwać we wspólnocie Kościoła, ożywiać wiarę w obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii, odnawiać relacje z Nim i doświadczać Jego miłości i miłosierdzia.

Modlitwa Kongresu Eucharystycznego Diecezji Ełckiej

Boże, nasz Ojcze, wielbimy Cię i wysławiamy za Twoją miłość, za posłanie na świat Swojego Syna Jezusa dla naszego zbawienia.

Prosimy Cię, poślij nam Ducha Świętego, byśmy w Jego mocy odkrywali prawdę i piękno obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, byśmy coraz bardziej Go miłowali i mieli świadomość danej nam obietnicy: „JA JESTEM Z WAMI”.

Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, spraw, aby Kongres Eucharystyczny naszej diecezji ełckiej stał się wielką wspólną modlitwą duchownych i świeckich, dziękczynieniem za Eucharystię, za Jej szafarzy i wypraszaniem łaski powołania kapłańskiego dla młodych ludzi.

Prosimy Cię, Duchu Święty, pogłębiaj naszą wiarę w żywą obecność Chrystusa w Eucharystii, ożywiaj eucharystyczną żarliwość w odnawianiu relacji z Chrystusem i adorowaniu Go w Najświętszym Sakramencie.

Duchu Święty, daj nam światło i nadzieję, abyśmy zjednoczeni z Maryją, Matką Kościoła, i naszymi patronami mogli być wiernymi świadkami Ewangelii i służyli bliźnim, szczególnie chorym, samotnym i potrzebującym oraz pomagali powrócić do Chrystusa tym, którzy się od Niego oddalili.

Duchu Święty, wzbudź w nas świadomość, że wspomniane cele osiągniemy poprzez uczestniczenie we Mszach Świętych, przyjmowanie Komunii Świętej,  adorację Najświętszego Sakramentu, zgłębianie tajemnicy Eucharystii i służbie bliźnim. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Zachęcamy, aby tę modlitwę odmawiać w naszych rodzinach, wspólnotach i parafiach, a także indywidualnie… 

Takim darem modlitewnym może być także adoracja i nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Sakramentu Ołtarza, Koronka do Bożego Miłosierdzia, 10 różańca czy cały różaniec…

 

Hymn Kongresu Eucharystycznego Diecezji Ełckiej

"Ja jestem z wami"

1.Powiedział Pan: Ja jestem z wami,
I dał nam miłość Swą, byśmy w komunii z Nim
Zmartwychwstali do życia w Prawdzie, życia w pokoju,
Gdzie wszystkim jest Bóg.

Ref: Karmieni Chrystusem my, Jego uczniowie,
Stajemy się światłem, zaczynem odnowy,
Jak On, chlebem łamanym dla wszystkich,
Zrodzeni z Miłości przez moc Eucharystii.

2.Powiedział Pan: Ja jestem z wami,
Swą Krew i Ciało dał, abyśmy mieli moc
w drodze do Nieba, wpatrzeni w Niego i adorując Go,
Pokonać wszelkie zło.

Ref: Karmieni Chrystusem…

3.Powiedział Pan: Ja jestem z wami,
I dał nam wiary moc, abyśmy razem z Nim
Ofiarowali swoje życie w dziele zbawienia,
By z Nim odnowić świat.

Ref: Karmieni Chrystusem…

 

Odwiedziny naszej strony

Polska 96,9% Polska
Stany Zjednoczone 2,3% Stany Zjednoczone

Razem:

29

Krajów
00009949
Dzisiaj: 10
Wczoraj: 46
Ten tydzień: 10
Ten miesiąc: 635
Razem: 9.949